نام پلن

فضا

(مگابایت)

پهنای باند

(مگابایت)

قیمت سالانه

(تومان)

پلن B1 500 25,000 200,000
پلن B2 1,000 40,000 400,000
پلن C1 2,000 70,000 650,000
پلن C2 5,000 120,000 1,200,000
پلن C3 10,000 200,000 2,050,000
پلن D1 20,000 350,000 3,450,000
پلن D2 30,000 490,000 4,350,000
پلن D3 60,000 980,000 6,900,000