• چطور می توانم از وضعیت ثبت شدن یا نشدن Domain مورد نظرم مطلع شوم ؟

    • برای دامین های ccTLDدر سایت nic.irدر قسمت http://www.nic.ir/Whois با وارد کردن نام دامین و کد امنیتی از وضعیت ثبت و مشخصات مالکیت   Domain مطلع شوید.

      برای دامین های  gTLD در سایت onlinenic.com در قسمت http://onlinenic.com/domain-whois با وارد کردن نام دامین و کد امنیتی از وضعیت ثبت و مشخصات مالکیت  Domain مطلع شوید.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین