• منظور از Email Auto Responder چیست ؟

    •  پاسخگویی اتوماتیک بهEmail های دریافتی ،  شما می توانید یک متن را ذخیره نمائید تا هر گاه به شما Email ارسال می شود بلافاصله آن متن به عنوان پاسخ موقت به فرستنده ارسال شود.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست