• مدت ثبت دومین چند وقت است؟

    • مدت ثبت دامنه های ccTLD1 و 5 سال و دامین های gTLD را از 1 تا 10سال می توانید تعیین نمایید ، ضمن اینکه می توانید قبل از به پایان رسیدن دوره ثبت ، برای تمدید آن اقدام نمائید .


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین