• برای چک کردن Email ها از طریق برنامه هایی مانند Outlook مقادیر ، SMTP و pop3 را چه آدرسی باید قرار دهم ؟

    • هر دو را برابر با اسم سایت خود بدون هیچ پیشوندی قرار دهید ،  مثال:

      • Incoming mail : mail. yourname.com
      • Outgoing mail : mail. yourname.com

دیگر پرسش ها پیرامون : هاست