• اینکه سایت را در NIC.IR ثبت کنیم یا به وسیله شرکتهایی مثل شما ثبت کنیم چه فرقی دارد؟

    • هیچ تفاوتی ندارد. بلکه قویا توصیه می گردد که این کار را خودتان انجام دهید تا دامنه به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی هایتان، تحت مالکیت خودتان باشد.

دیگر پرسش ها پیرامون : دامین