طراحی وب سایت شخصی :

نام سایت : طراحی سایت دکتر گرامی
کارفرما : مطب دکتر گرامی
آدرس : www.dr-geramy.ir/
طراحی وب سایت شخصی در تهران، با سایت ساز پزشکان به منظور معرفی دندانپزشک و سوابق ایشان برای دکتر گزامی استاد دانشگاه علوم پزشکی
نام سایت : طراحی سایت مطب سید علیرضا مهدویانی
کارفرما : طراحی سایت مطب سید علیرضا مهدویانی
آدرس : drmahdaviani.ir
دکتر سید علیرضا مهدویانی فوق تخصص آلرژی اسم و ایمونولوژی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار دانشگاه و عضو انجمن اسم و آلرژی ایران میباشد.