ثبت تماس وارده واحد مالی

تماس وارده با واحد مالی
اطلاعات تماس

لطفا اطلاعات تماس فرد تماس گیرنده را پرسیده و اطلاعات را بادقت وارد فرمایید.

* نام و نام خانودگی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
سازمان/شرکت :
خلاصه مطلب :
همکار پاسخگو

کدام یک از همکاران ما پاسخگوی این تماس بوده است؟ لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

نام شما همکار پاسخ دهنده :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :