• چه کسی باید Billing Contact باشد؟

    • Billing Contact باید شخص یا شرکتی باشد که می خواهد مسئول پرداخت برای دامین و تمدید آن باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین