• نحوه پرداخت به چه شکلی است ؟

   1. مبلغ 25% کل پروژه به عنوان پیش پرداخت ، پس از عقد قرارداد ، برای شروع کار ، به صورت نقدی دریافت می گردد .
   2. مبلغ 25% کل پروژه به تاریخ اتمام فاز طراحی دیزاین گرافیکی و تایید تم سایت توسط کارفرما ، به حساب پیمانکار واریز می شود.
   3. مبلغ 25% کل پروژه به تاریخ تحویل نرم افزار ، به حساب پیمانکار واریز می شود.
   4. مبلغ 25% کل پروژه پس از یکماه از تاریخ تحویل نرم افزار ، به عنوان ضمانت حسن انجام پروژه ، به حساب پیمانکار واریز می گردد.