پرسش و پاسخ :

  • نحوه پرداخت به چه شکلی است ؟
    1. مبلغ 25% کل پروژه به عنوان پیش پرداخت ، پس از عقد قرارداد ، برای شروع کار ، به صورت نقدی دریافت می گردد .
    2. مبلغ 25% کل پروژه به تاریخ اتمام فاز طراحی دیزاین گرافیکی و تایید تم سایت توسط کارفرما ، به حساب پیمانکار واریز می شود.
    3. مبلغ 25% کل پروژه به تاریخ تحویل نرم افزار ، به حساب پیمانکار واریز می شود.
    4. مبلغ 25% کل پروژه پس از یکماه از تاریخ تحویل نرم افزار ، به عنوان ضمانت حسن انجام پروژه ، به حساب پیمانکار واریز می گردد.