• در keyword suggestion فقط کلمات انگلیسی می توان به کار برد ؟

    • خیر. کلیدواژه های فارسی نیز قابل جستجو است.

دیگر پرسش ها پیرامون : بهینه سازی برای موتور های جستجوگر