• شرکت توسعه مجازی ثبت Domainها را توسط کدام Registrar انجام می دهد؟

    • ثبت Domain های gTLD را توسط OnlineNIC ، و ثبت دامنه های ccTLD ایران را از طریق مرکز پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران (مرکز تحقیقات فیزیک نظری) انجام می دهد.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین