• دسترسی به کنترل پنل Web Hosting سایت چگونه است؟

    • جهت دسترسی به کنترل پنل هاست لینوکس از 2 زوش زیر استفاده کنید:

      •  به انتهای آدرس سایت خود پورت 2082 را اضافه نمائید  ،  به عنوان مثال : http://www.sitename.com:2082
      • به انتهای آدرس سایت خود /cpanelرا بیفزایید : به عنوان مثال : http://www.sitename.com/cpanel

دیگر پرسش ها پیرامون : هاست