• بعد از تاریخ انقضاء Domain تا چه مدت فرصت تمدید وجود دارد و با چه هزینه ای؟

    • Domain های gTLD( مثل com , net, ... ) حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ انقضاء بدون جریمه و هزینه اضافی قابل تمدید خواهند بود اما بعد از آن تا حدود 15 روز وارد دوره Redemption-Period می شوند که تمدید Domainدر این دوره مشمول 132$ جریمه سازمان ICANNعلاوه بر هزینه یک سال تمدید آن خواهد بود ، در صورتی که در این دوره نیز تمدید نشود وارد دوره Pending-Deleteمی شود که در این دوره امکان تمدید Domain تحت هیچ شرایطی( حتی با پرداخت جریمه ) وجود نخواهد داشت که در مجموع با گذشت 70 الی 80 روز از تاریخ انقضاء Domain، مجدداً برای ثبت آزاد خواهد شد و هر شخصی که آن را مجدداً ثبت نماید مالک قانونی آن خواهد بود.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین