• برای انتقال Domain از یک Registrar به یک Registrar دیگر ( به عنوان مثال از Network Solutions به OnlineNIC ) چه شرایطی باید برقرار باشد؟

    • 1- بیش از 60 روز از ثبت و یا آخرین انتقال Domain به Registrar فعلی آن گذشته باشد.

      2- حداقل 1 روز به تاریخ پایان Domain باقی مانده باشد.

      3- دریافت Authorization Code از Registrar فعلی Domain( این کد برای امنیت بیشتر در نقل و انتقالات Domain بین Registrar ها می باشد و در هنگام انتقال Domainمیبایست این کد را از Registrar فعلی Domain دریافت نمود ).


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین