• اینکه از طریق چه سایتی دمین خود را ثبت کنیم هیچ تفاوت یا امتیازی وجود دارد؟

    • مسلما ثبت دامنه نزد شرکت های معتبر تضمینی است که در آینده دچار مشکل نشوید. همین دیروز یک مشتری با شرکت ما تماس گرفته بود و درد دل می کرد که دو دامنه برای شرکتش ثبت کرده و سایتی را طراحی نموده. هم اکنون شرکت طراح سایتی که آن دو دامین را ثبت و سایت را زراحی نموده و بالتبع هاست این مشتری را تامین کرده بود، سه ماه بود که به تماس های خود پاسخ نمی داد و پس از مراجعه به محل شرکت متوجه شده بودند که آن محل را تخلیه کرده اند!
      پس بهتر است که دامنه خود را نزد یک شرکت معتبر ثبت کنید. شرکتی مانند میهن نیک.

دیگر پرسش ها پیرامون : دامین