• آیا می توانم پس از تهیه Hosting plan ، بعدها آن را به سرویس بالاتری ارتقاء دهم؟ هزینه آن چگونه محاسبه خواهد شد؟

    • بله  ،  این عمل را می توانید انجام دهید ،  مابه تفاوت آن قابل پرداخت می باشد.


دیگر پرسش ها پیرامون : هاست