• آیا برای ثبت Domain های gTLD شرایط خاصی وجود دارد؟

    • خیر ، ثبت Domain های gTLD برای عموم آزاد است.


دیگر پرسش ها پیرامون : دامین